สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การโต้แย้ง คือ แสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง โดยมุ่งที่จะโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลพร้อมข้อสรุปที่เป็นข้อสนับสนุนเพื่อให้ผู้เห็นต่างยอมรับและเกิดความคล้อยตาม การพูดโต้แย้งควรคำนึงถึงมารยาทในการสื่อสาร เคารพความเห็นต่าง คัดค้านอย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันความขัดแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดง ความคิดเห็น และโต้แย้ง          

  พูดโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายของการโต้แย้งได้

  2. สามารถเขียนโต้แย้งได้

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 ใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภูมิใจในถิ่นตน
ชั่วโมง การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (2) 13 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม