สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านออกเสียงโคลงสี่สุภาพ คือ การอ่านทอดเสียงให้ตรงตามจังหวะของแต่ละวรรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกหลักการอ่านโคลงสี่สุภาพได้

  2. สามารถอ่านทำนองเสนาะโคลงสีสุภาพได้

  3. สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างพร้อมเพรียง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภูมิใจในถิ่นตน
ชั่วโมง การอ่านโคลงสี่สุภาพ
เรื่อง การอ่านโคลงสี่สุภาพ 6 ก.พ.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม