สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนสุนทรพจน์ คือ การเขียนบทพูดที่ไพเราะ เพื่อสร้างความจรรโลงใจ หรือ เพื่อความรู้สึก ความคิดให้คล้อยตาม มักใช้ในโอกาสงานพิธีการ ในการเขียนบทพูดสุนทรพจน์นั้นมีหลักการเช่นเดียวกับเรียงความ คือ แบ่งเป็นส่วนคำนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  การพูดโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายและหลักการเขียนบทสุนทรพจน์ได้

  2. สามารถกล่าวสุนทรพจน์จากบทต้นร่างได้

  3. มีมารยาทในการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการกล่าวสุนทรพจน์

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการกล่าวสุนทรพจน์

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
เรื่อง การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ) 5 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม