สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนสุนทรพจน์ คือ การเขียนบทพูดที่ไพเราะ เพื่อสร้างความจรรโลงใจ หรือ เพื่อความรู้สึก ความคิดให้คล้อยตาม มักใช้ในโอกาสงานพิธีการ ในการเขียนบทพูดสุนทรพจน์นั้นมีหลักการเช่นเดียวกับเรียงความ คือ แบ่งเป็นส่วนคำนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายและหลักการเขียนบทสุนทรพจน์ได้

  2. สามารถเขียนบทสุนทรพจน์ได้

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินบทสุนทรพจน์

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินบทสุนทรพจน์

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง การเขียนสุนทรพจน์
เรื่อง การเขียนสุนทรพจน์ 3 ก.พ.63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม