สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนคำอวยพร  หมายถึง  ข้อความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันสำเร็จการศึกษา วันเกษียณอายุ  วันเลื่อนตำแหน่งการทำงาน  เป็นต้น โดยมีหลักการเขียนอวยพร 5 ส  ได้แก่  ส  สอดคล้อง  ส สร้างสรรค์   ส สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส สรรคำ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  การเขียนจดหมายกิจธุระ (บัตรอวยพร)

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายและหลักการของบัตรอวยพรได้

  2. สามารถเขียนบัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินบัตรอวยพร

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินบัตรอวยพร

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง การเขียนคำอวยพร
เรื่อง การเขียนคำอวยพร 30 ม.ค.63
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม