สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ คือ ศัพท์เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจความหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายของคำศัพท์วิชาการและคำศัพท์วิชาชีพได้

  2. สามารถจำแนกคำศัพท์วิชาการและคำศัพท์วิชาชีพได้

  3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 เกณฑ์การประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
เรื่อง ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 29 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม