สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำทับศัพท์ คือ การถอดอักษรหรือแปลงข้อความจากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งอย่างมีหลักการส่วนใหญ่เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ บางคำใช้คำบาลี สันสกฤตที่มีความหมายเดียวกับภาษาอังกฤษถ่ายออกมาเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะทาง ทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเป็นการสร้างคำในภาษาไทยโดยการยืมคำภาษาอื่นมาใช้เพื่อให้มีคำใช้หลากหลายขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายของคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้

  2. สามารถจำแนกคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้

  3. สามารถเขียนคำทับศัพท์ได้ถูกต้อง

  4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
เรื่อง คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม