สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพูดอภิปราย คือ การพูดเพื่อหาข้อสรุป ร่วมกันแก้ปัญหาโดยการตั้งประเด็นหรือหัวข้อเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การอภิปรายกลุ่ม  การอภิปราย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความหมายของคำอภิปรายได้

2. สามารถพูดอภิปรายได้

3. มีมารยาทในการสื่อสาร


การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการพูดอภิปราย

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการพูดอภิปราย

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง การพูดอภิปรายพาเพลิน
เรื่อง การพูดอภิปรายพาเพลิน 23 ม.ค.63
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม