สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ไดจากงานเขียนต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะการคิด การสื่อสาร ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อให้การอ่านนั้นเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกหลักการอ่านตีความ วิเคราะห์แนวคิดจากการอ่าน

  2. สามารถสื่อสารสิ่งที่คิดและตีความจากการอ่านได้

  3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง สื่อความคิด
เรื่อง สื่อความคิด 20 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม