สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์คือ การอ่านโดยประเมินคุณค่างานเขียนด้วยกลวิธีเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเข้าใจ สามารถบอกแนวคิดและคุณค่าจากงานเขียนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์ วิจารณ์ และ ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกหลักการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ได้

  2. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนได้

  3. สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่อง อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ 15 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม