สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนกรอบแนวคิด คือ การสรุปความคิดรวบยอดจากการอ่านข้อความหรือบทความให้เป็นกรอบความคิดโดยใช้เส้นโยงเพื่อเชื่อมข้อความให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อช่วยให้จดจำง่ายและฝึกทักษะการคิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  บันทึก  ย่อความและรายงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกหลักการอ่านและสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้

  2. เขียนกรอบแนวคิดจากเรื่องที่อ่านได้

  3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สรรคำนำมาใช้
ชั่วโมง การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
เรื่อง การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด 13 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม