สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนจดหมายกิจธุระมีเนื้อความขอร้องให้ผู้อื่นกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ จึงต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเคร่งครัดในรูปแบบ รวมไปถึงการเลือกใช้กระดาษควรสะอาด และมีสีสุภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  เขียนจดหมายกิจธุระ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระได้

  2. เขียนจดหมายกิจธุระได้

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย พาทีสัมพันธ์
ชั่วโมง จดหมายกิจธุระ
เรื่อง จดหมายกิจธุระ 9 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม