สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แบบฟอร์มมี 4 ประเภท ได้แก่  แบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงาน แบบฟอร์มขอความร่วมมือให้กรอก  แบบฟอร์มภายในองค์กร และแบบฟอร์มสัญญา โดยแบบฟอร์มสมัครงานนั้นเป็นแบบฟอร์มประเภทติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งนักเรียนต้องอ่านให้รอบคอบและกรอกข้อมูลตรงตามความจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1.  อธิบายความหมายและประเภทของแบบฟอร์มได้

  2. สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้ถูกต้อง

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย พาทีสัมพันธ์
ชั่วโมง การกรอกแบบสมัครงาน
เรื่อง การกรอกแบบสมัครงาน 2 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม