สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์คือการถ่ายทอดความคิดที่ใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นเหตุผลในการพิจารณาและประเมินหรือตัดสินคุณค่าสิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงมารยาท ปราศจากอคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง ที่ฟังและดู เพื่อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกหลักการพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

  2. พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูได้

  3. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย พาทีสัมพันธ์
ชั่วโมง การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู
เรื่อง การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู 26 ธ.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม