สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจากการฟังและการดูแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและการแสดงความคิดเห็นเชิงลบ และมีการจัดประเภทเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน การแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้ง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอความคิดใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกหลักการแสดงความคิดเห็นและประเมินจากเรื่องที่ฟังและดู

  2. พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากเรื่องที่ฟังและดูได้

  3. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินการแสดงความคิดเห็น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย พาทีสัมพันธ์
ชั่วโมง การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 25 ธ.ค.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม