สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วรรณกรรมที่นักเรียนศึกษาในแต่ละเรื่อง เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม ตลอดจนข้อคิด ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมได้

 2. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมได้

 3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา) 23 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม