สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เรื่องพระบรมราโชวาท เป็นเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม ตลอดจนข้อคิด ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี

  2. วิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีเรื่องพระบรมราโชวาทได้

  3. นำคุณค่าที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
เรื่อง คุณค่าจากพระบรมราโชวาท 12 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม