สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พระบรมราโชวาทเป็นพระราชนิพนธ์ประเภทความเรียงของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่พระราชโอรสทั้งสี่ก่อนเสด็จไปต่างประเทศ มีเนื้อความเกี่ยวกับการวางตน การประหยัด ความเพียร การรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล และความสำคัญของภาษาอื่น แต่ต้องไม่ทิ้งภาษาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความเป็นมาของพระบรมราโชวาท (K)

-  สรุปเนื้อหาพระบรมราโชวาทได้ (P)

-  มุ่งมั่นในการทำงาน (A)

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

- เกณฑ์การประเมินการสรุปใจความสำคัญของพระบรมราโชวาท

- ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
เรื่อง คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท 11 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม