สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดี ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีความน่าสนใจในเรื่องของเนื้อเรื่องตลอดจนตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง แต่ละตอนจะมีความแตกต่างกันทั้งอุปนิสัย ข้อคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวละคร ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายหลักการพูดรายงานข้อมูลจากการสืบค้นได้

  2. สามารถพูดรายงานข้อมูลจากการสืบค้นได้

  3. สามารถพูดนำเสนออย่างมีมารยาท

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
เรื่อง บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) 9 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม