สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  บทพากย์เอราวัณเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้อย่างวิจิตรพิสดาร โดยช้างนี้เดิมเป็นช้างทรงของพระอินทร์ช้างเอราวัณในตอนนี้ เป็นช้างที่พวกฝ่ายอินทรชิต คือการุณราช แปลงมาเป็นช้างเอราวัณลอยมาจากบนท้องฟ้า เหล่ายักษ์แปลงตนเป็นเทวดา นางอับษร ทำให้ไพร่พลฝ่ายทัพของพระราม ถูกลวงและหลงใหลในความงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น                    

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องได้

  2. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม

         

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
เรื่อง บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) 2 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม