สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16 เป็นคำประพันธ์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะบังคับ จำนวนคำและฉันทลักษณ์ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนควรศึกษาคำที่ปรากฏในบทประพันธ์ให้เข้าใจ การอ่านให้ถูกต้องตามรูปแบบ ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทประพันธ์ จะสามารถรับรู้ได้ถึงความคิด ความรู้สึกที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน                    

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการอ่านทำนองเสนาะได้

  2. บอกคุณค่าของบทอาขยาน

  3. อ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ) 28 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม