สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16 เป็นคำประพันธ์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะบังคับ จำนวนคำและฉันทลักษณ์ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนควรศึกษาคำที่ปรากฏในบทประพันธ์ให้เข้าใจ การอ่านให้ถูกต้องตามรูปแบบ ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทประพันธ์ จะสามารถรับรู้ได้ถึงความคิด ความรู้สึกที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน                    

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายอธิบายฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองได้

  2. อ่านบทร้อยกรองกาพย์ฉบัง 16 ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16) 27 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม