สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ในระบบนิเวศ ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชนิด และความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                   เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

            1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

            2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (1) 28 ม.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร