สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรมนุษย์ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                    เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (3) 24 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร