สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           1. จำนวนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน เรียกว่าประชากร

           2. ความหนาแน่นของประชากร คือ จำนวนประชากรต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

                  1. อธิบายความหมายของประชากรได้

                  2. อธิบายและคำนวณหาความหนาแน่นของประชากรในระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

           1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

           2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (2) 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร