สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (1) 21 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร