สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           1. ธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารอินทรีย์และสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และพวกเกลือคาร์บอเนตก็เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่สำคัญของคาร์บอน การหมุนเวียนของคาร์บอนมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการหมุนเวียนของน้ำและพลังงาน  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน
เรื่อง วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน (3) 17 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร