สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           1. น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศ การหมุนเวียนของน้ำจะมีความสัมพันธ์กับการระเหย และการกลั่นตัวเป็นฝน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรของน้ำ และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

            1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

            2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน
เรื่อง วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน (1) 14 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร