สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะการล่าเหยื่อ ภาวะปรสิต ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ภาวะแข่งขัน ภาวะเป็นกลางและภาวะต่อต้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 10 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร