สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายแต่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต และส่วนประกอบที่มีชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             ตัวชี้วัด

                   สำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

             จุดประสงค์การเรียนรู้

                  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถสำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น อธิบายความหมายขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ และสรุปความหมายของระบบนิเวศ

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง ระบบนิเวศ
เรื่อง ระบบนิเวศ (2) 24 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร