สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายแต่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต และส่วนประกอบที่มีชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

               สำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถสำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น อธิบายความหมายขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ และสรุปความหมายของระบบนิเวศ

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ระบบนิเวศ
ชั่วโมง ระบบนิเวศ
เรื่อง ระบบนิเวศ (1) 24 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร