สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การใช้ชีวิตของมนุษย์อวกาศบนอวกาศ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การทำความสะอาด และการเคลื่อนไหวร่างกาย จะมีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตอยู่ในโลก เนื่องจากการอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักของมนุษย์อวกาศกับการโคจรรอบโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด  

                  1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร     

         จุดประสงค์การเรียนรู้

                 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในอวกาศของมนุษย์อวกาศ

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

          3. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย เทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง ชีวิตในอวกาศของมนุษย์อวกาศ
เรื่อง ชีวิตในอวกาศของมนุษย์อวกาศ 20 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร