สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงอย่างง่าย ใช้หลักการรวมแสงของเลนส์นูน โดยใช้เลนส์นูน 2 อัน ที่มีความยาวโฟกัสต่างกัน เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากกว่าเป็นเลนส์ใกล้วัตถุ และใช้เลนส์นูนอีกอันที่มีความยาวโฟกัสน้อยที่กว่าเป็นเลนส์ ใกล้ตาเพื่อขยายภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

                  1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร     

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย และอธิบายหลักการทำงานได้

                     

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

          3. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย เทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง กล้องโทรทรรศน์
เรื่อง กล้องโทรทรรศน์ (2) 17 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร