สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          กล้องโทรทรรศน์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยกล้องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง และกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด บอกประโยชน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและแบบสะท้อนแสง
  2. ออกแบบกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย เทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง กล้องโทรทรรศน์
เรื่อง กล้องโทรทรรศน์ (1) 17 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร