สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ดาวเทียมแบ่งออกเป็น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมบอกตำแหน่ง และดาวเทียมสำรวจอวกาศ ส่วนยานอวกาศ แบ่งออกเป็นยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมและไม่มีมนุษย์ควบคุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     บอกประโยชน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

     1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวเทียมและประโยชน์ของดาวเทียม

     2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับยานอวกาศที่ไม่มีและมีมนุษย์ควบคุม

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

  2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย เทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง ดาวเทียมและยานอวกาศ
เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ (2) 13 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร