สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เทคโนโลยีคือ สิ่งที่มนุษย์รวบรวม ความรู้ มาสร้างสรรค์  เป็นเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  1. บอกความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

   สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

  2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย เทคโนโลยีอวกาศ
ชั่วโมง ดาวเทียมและยานอวกาศ
เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ (1) 6 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร