สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมองวัตถุที่อยู่ระยะไกล ๆ จะมองเห็นอยู่ในแนวเดียวกัน แม้วัตถุนั้นจะอยู่ในตำแหน่งห่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด

         1. ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

         2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ

    จุดประสงค์การเรียนรู้

        เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายและทดลองใช้แผนที่ดาวอย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว
เรื่อง สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว 3 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร