สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวใด เราจะไม่เห็นกลุ่มดาวนั้น เพราะจะตกพร้อมกับดวงอาทิตย์ ดังนั้น ในหนึ่งคืนเราจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีเพียง 11 กลุ่มเท่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของกลุ่มดาวจักรราศีในรอบปี

 

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง กลุ่มดาวจักรราศี
เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศี (2) 3 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร