สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กลุ่มดาวจักรราศีประกอบด้วยกลุ่มดาว 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดาวมีน(ปลา) , เมษ(แกะ) , พฤษภ(วัว) , มิถุน(คนคู่) , กรกฎ(ปู) , สิงห์(สิงโต) , กันย์(หญิงพรหมจารีย์) , ตุล(คันชั่ง) , พฤศจิก(แมงป่อง) , ธนู(คนยิงธนู) , มกร(แพะทะเล)  และกุมภ์(คนแบหม้อน้ำ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะกลุ่มดาวต่าง ๆ ในกลุ่มดาวจักรราศีได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง กลุ่มดาวจักรราศี
เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศี (1) 29 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร