สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่ดาวเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวและกลุ่มดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายและทดลองใช้แผนที่ดาวอย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง ดูดาวให้เป็น (แผนที่ดาว)
เรื่อง ดูดาวให้เป็น (แผนที่ดาว) 26 พ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร