สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาทิศเหนือในการเดินทางจะหาได้จากการดาวเหนือ  โดยหาได้จาก กลุ่มดาวจระเข้ หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวค้างคาว และกลุ่มดาวนายพราน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายการใช้กลุ่มดาวในการหาทิศเหนือได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง แผนที่ดูดาวและกลุ่มดาว
เรื่อง แผนที่ดูดาวและกลุ่มดาว 26 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร