สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกค่ามุมทิศ สามารถหาได้โดยเริ่มจากทิศเหนือมาทิศอีสานมีค่ามุมทิศ 45 องศา ถึงทิศตะวันออกค่ามุมทิศเท่ากับ 90 จากถึงทิศใต้ เท่ากับ 180 ถึงทิศตะวันตกมีค่ามุมทิศค่า 270 มุมเงยหาได้จากเส้นขอบฟ้า ที่ 0 ลากจากเส้นขอบฟ้าจนถึงจุดเหนือศีรษะเท่ากับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบอกตำแหน่งดวงดาวในระบบพิกัดขอบฟ้าได้แก่ ค่ามุมทิศ และมุมเงย

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง มุมทิศ มุมเงย
เรื่อง มุมทิศ มุมเงย 22 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร