สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระยะเชิงมุมของวัตถุคู่เดียวกัน วัด ณ ตำแหน่งเดียวกัน จะมีค่าเท่ากัน และระยะทางเชิงมุมระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ หรือดวงจันทร์เมื่อมองจากโลก เรียกว่า มุมห่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. ทดลองทำกิจกรรมและวัดระยะเชิงมุมวัตถุสองชิ้นที่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน
  2. อธิบายและสรุประยะเชิงมุมที่ได้จากการวัด

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดวงดาวบนท้องฟ้า
ชั่วโมง ระยะเชิงมุม - มุมห่าง
เรื่อง ระยะเชิงมุม - มุมห่าง 19 พ.ย. 62 (มีใบกิจกรรมและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร