สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ซึ่งแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในมี 4 ดวง ดาวเคราะห์ชั้นนอกมี 4 ดวง ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร บางดวงมีวงแหวนล้อมรอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 19 พ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร