สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเกิดอุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ ถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกทำให้คนบนโลกซึ่งอยู่ในเงาของดวงจันทร์มองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือเห็นเพียงบางส่วน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สุริยุปราคา ในทำนองเดียวกันถ้าโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โลกบังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์ทำให้เงาของโลกปรากฏบนดวงจันทร์ คนบนโลกจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์หรือเห็นเพียงบางส่วน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า จันทรุปราคา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อุปราคาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง อุปราคา
เรื่อง อุปราคา 15 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร