สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำขึ้นน้ำลง เกิดจากแรงไทดัลของโลกกับดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ในวันที่น้ำทะเลขึ้นและลงสูงสุดเป็นวันน้ำเกิด วันที่น้ำทะเลมีการขึ้นและลงน้อยสุดเป็นวันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิดน้ำตายมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง น้ำขึ้น น้ำลง (ตามหาน้ำเกิด น้ำตาย)
เรื่อง น้ำขึ้น น้ำลง (ตามหาน้ำเกิด น้ำตาย) (2) 12 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร