สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ข้างขึ้นข้างแรมเกิดจาก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและสะท้อนแสงมายังโลกแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งที่โคจรรอบโลก

2. ดวงจันทร์ข้างขึ้น ดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางวัน และตกเวลากลางคืน โดยหันเสี้ยวสว่างไปทางทิศตะวันตก

3. ดวงจันทร์ข้างแรม ดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางคืน และตกเวลากลางวัน โดยหันเสี้ยวสว่างไปทางทิศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้
  2. อธิบายเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง ข้างขึ้นข้างแรงและการขึ้นตกของดวงจันทร์
เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรมและการขึ้นตกของดวงจันทร์ 8 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร