สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยแกนหมุนของโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแกนตั้งฉากกับระนาบวงโคจร ทำให้เกิดฤดูกาลและเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายการเกิดฤดูกาลได้
  2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้
  3. ทดลองการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
เรื่อง ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (1) 5 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร