สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้คนบนโลกสังเกตเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวเคลื่อนที่ปรากฎรอบโลก โดยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ชั่วโมง ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
เรื่อง ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 1 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร