สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                   ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                   ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

          วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล

                   3. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบันอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

            1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน 4 มี.ค. 63 (มีข่าวกรณีศึกษาและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น